• KONKURS

     •                                                                            

      Zdjęcia i dokumenty - Zdjęcia - Instytut Pamięci Narodowej

      KONKURS FOTOGRAFICZNY

      „Świat zamknięty w czarno- białej fotografii.

      Śladem pasji Józefa Ulmy”

       

       

       Jeżeli jesteś wrażliwy na piękno przyrody, na świat, który nas otacza. Jeżeli lubisz robić zdjęcia-

      WEŻ UDZIAŁ W KONKURSIE!

       

      Prace należy opisać na odwrocie drukowanymi literami według szablonu: (tytuł pracy, miejsce gdzie wykonano fotografię, imię i nazwisko autora, klasę).

      Plik wektorowy fotograf kobieta z aparatu styl szkic.

      Jedna osoba może zgłosić na konkurs maksymalnie 2 fotografie.

       

      Zasady szczegółowe konkursu

      1. Technika wykonanie, fotografia czarno- biała.

      2. Format fotografii: min 15x21 cm.

      3. Prace w formie wywołanych zdjęć należy złożyć najpóźniej do dnia 10.06.2023r.

      4. Prace przesyłane w formie elektronicznej należy przesłać na adres e-mailowy: zszarzecze@onet.pl

                                                                               Dyrektor ZS  w Zarzeczu

      Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Rolniczych

       

      REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

      „ŚWIAT ZAMKNIĘTY W CZARNO – BIAŁEJ FOTOGRAFII. ŚLADEM PASJI JÓZEFA ULMY”

       

      §1

      Organizatorzy konkursu

       

      1. Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Rolniczych w Zarzeczu.
      2. Dyrektor Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa w Zarzeczu’
      3. Patronat medialny Radio Fara

      .

       

      §2

      Cele konkursu

       

      1. Celem konkursu jest uwrażliwienie młodzieży na piękno przyrody najbliższej okolicy oraz dostrzeganie jej niezwykłych detali. Powiązanie elementów z biografii Józefa Ulmy – samarytanina z Markowej.

      2. Ponadto celem konkursu jest:

      • zachęcanie do poznawania przyrody Powiatu Przeworskiego i Powiatu Jarosławskiego.
      • ukazanie piękna i bogactwa naturalnego gminy Zarzecze,
      • propagowanie i rozwijanie zainteresowań historycznych młodzieży,
      • propagowanie aktywnych form wypoczynku, kontemplacja przyrody;
      • wyłonienie zdjęć najlepiej odzwierciedlających piękno przyrody i powiązanych z zainteresowaniami Józefa Ulmy.

       

      §3

      Uczestnicy konkursu

      1. Konkurs adresowany jest do amatorów.

      2. Uczestnikami konkursu są uczniowie uczęszczający do Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa w Zarzeczu

      3. Prace będą ocenione w trzech kategoriach:

      I-  uczniowie liceum

      II-  uczniowie technikum

      III-  uczniowie szkoły branżowej

       

      §4

      Zasady ogólne konkursu

      1. Przedmiotem konkursu są prace fotograficzne wykonane samodzielnie, będące oryginałami.

      2. Zakazuje się prac tworzonych wspólnie.

      3. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wykonanie zdjęć ukazujących zainteresowania przyrodnicze Józefa Ulmy.

      4. Nadesłane prace należy opisać na odwrocie drukowanymi literami według szablonu: (tytuł pracy, miejsce gdzie wykonano fotografię, imię i nazwisko autora, typ szkoły, klasę).

      5. Uczestnik konkursu powinien przesłać także fotografie w formie elektronicznej: e-mail lub na nośniku, np. CD. Fotografie w e-mailu lub na kopercie płyty CD należy opisać według szablonu: (tytuł pracy, miejsce gdzie wykonano fotografię, imię i nazwisko autora, typ szkoły, klasa)

      6. Jedna osoba może zgłosić na konkurs maksymalnie 2 czarno – białe  fotografie.

      7. Rodzice lub opiekunowie prawni ucznia zgadzają się na piśmie lub meilowo (załącznik nr 1 do regulaminu) na opublikowanie imienia, nazwiska oraz zwycięskich prac na stronie internetowej szkoły oraz portalu Facebook.

       

      §5

      Zasady szczegółowe konkursu

      1. Technika wykonania – fotografia czarno – biała..

      2. Format fotografii: min 15x21 cm.

      3. Do konkursu nie można zgłaszać zdjęć biorących udział w innych konkursach.

      4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac,   niespełniających kryteriów tematycznych oraz wyżej wymienionych wymogów.

      5. Organizatorzy nie odsyłają zgłoszonych prac.

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      § 6

      Termin i miejsce składania prac

       

      1. Prace należy złożyć/przesłać najpóźniej do dnia 10.06.2023r.

      2. Prace w formie elektronicznej należy przesłać na adres e-mailowy: zszarzecze@onet.pl                 z adnotacją w tytule „Świat zamknięty w czarno – białej fotografii” Konkurs fotograficzny.

      3. W przypadku braku tematu w tytule, organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za nie otwarcie wiadomości.

      4. Otrzymanie pracy konkursowej zostanie potwierdzone w e-mailu zwrotnym.

       

      §7

      Ocena i rozstrzygnięcie konkursu

      1.Oceny prac dokona jury, powołane przez Organizatorów.

      2. Decyzje jury są ostateczne.

      3. Wręczenie nagród nastąpi podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego -  23.06.2023r.

      4. Podczas uroczystości  zostaną zaprezentowane wszystkie prace biorące udział w konkursie.

      5. Organizatorzy przygotują wystawę prac konkursowych.

      6. Na antenie Radia Fara zostaną przedstawieni laureaci konkursu.

       

       

      §8

      Postanowienia końcowe

      1. Udział w konkursie jest całkowicie dobrowolny i bezpłatny.

      2. Przystąpienie przez uczestnika do konkursu oznacza zaakceptowanie niniejszego Regulaminu oraz wyrażenie zgody na publikację i wykorzystanie pracy konkursowej, podpisanej imieniem i nazwiskiem jego autora - zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016r. poz. 922 t.j). 

      3. Uczestnicy przystępując do konkursu wyrażają zgodę na nieodpłatne korzystanie przez Organizatorów nadesłanych zdjęć.

      4. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należą do Organizatorów.

      5. Sprawy nieuregulowane w niniejszym Regulaminie rozstrzygną Organizatorzy.

      6. Jakiekolwiek pytania na temat konkursu należy kierować do pani Grażyny Rzeszutek i pani Bożeny Kolasy.

       

       

       

       

      Załącznik nr 1

      OŚWIADCZENIE

      Rodzica/ Opiekuna prawnego dziecka uczestniczącego w konkursie

       

      Niniejszym oświadczam, że

      • zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu i bez zastrzeżeń akceptuję wszystkie jego warunki;
      • moja córka/syn jestem autorem nadesłanych fotografii;
      • nadesłane fotografie nie były publikowane i nagradzane w innych konkursach;
      • uzyskaliśmy zgodę osób, których wizerunki utrwalono na fotografiach, na ich wykonanie oraz zgodę na wykorzystanie tych wizerunków w zakresie Konkursu oraz w innych celach promocyjno – reklamowych
      • wyrażam zgodę na przetworzenie danych osobowych mojej córki/syna…………………………………………………………….. na potrzeby konkursu zgodnie z Zgodnie z definicją zawartą w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016r. poz. 922 t.j). 

       

       

       

      …………………….                                         ………………………………………………….

      Miejscowość, data                                                        Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego