•  

     

    TECHNIK GOSPODARKI ODPADAMI

    Zawód: 325515

    Kwalifikacje:

    • Kz1: Prowadzenie gospodarki odpadami w środowisku pracy
    • Kz2: Przygotowywanie odpadów do powtórnego ich wykorzystania

    Bada stan środowiska; monitoruje poziomu zanieczyszczeń powietrza, wody i gleby; sporządza bilanse zanieczyszczeń odprowadzanych do atmosfery, wód oraz gleby; planuje i prowadzi racjonalną gospodarkę odpadami; planuje i realizuje działania na rzecz ochrony środowiska.

    Zadania dodatkowe:

    Prowadzenie kampanii społecznych na rzecz poprawy stanu środowiska, w szczególności w zakresie edukacji ekologicznej i segregacji odpadów komunalnych; kierowanie małym zespołem pracowniczym; prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie gospodarki odpadami.

     

    Technik gospodarki odpadami może znaleźć pracę w jednostkach administracji publicznej różnych szczebli:

    • urzędach marszałkowskich,
    • urzędach miast i gmin odpowiedzialnych za realizację zadań związanych z gospodarką, odpadami na terenie danej jednostki administracyjnej,
    • Wojewódzkich Inspektoratach Ochrony Środowiska,
    • Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)17 lub w podmiotach prowadzących punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, a także w ponadregionalnych i regionalnych instalacjach przetwarzania odpadów komunalnych,
    • instytucjach naukowo-badawczych zajmujących się rozwiązaniami technologicznymi
     w zakresie ochrony środowiska, recyklingu i utylizacji odpadów jako pomocniczy personel techniczny,
    • przedsiębiorstwach produkcyjnych,
    • przedsiębiorstwach gospodarki odpadami komunalnymi,
    • zakładach przetwórstwa surowców,
    • zakładach usługowych i dużych przedsiębiorstwach produkcyjnych związanych z systemem gospodarowania odpadami,
    • podmiotach związanych z przygotowywaniem danych niezbędnych do opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla przetargu na odbiór odpadów,
    • przedsiębiorstwach realizujących usługę odbioru różnych odpadów.

     

    Technik gospodarki odpadami może założyć i prowadzić własną firmę przetwarzania np. zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, recyklingu pojazdów czy odbioru odpadów komunalnych.