• HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI
    W ROKU SZKOLNYM 2023/2024


    1.
    20 września 2023 r.
    Zebranie z rodzicami, zapoznanie rodziców z wymaganiami edukacyjnymi niezbędnymi do uzyskania poszczególnych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, sposobami oceniania, warunkami i zasadami otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej, oraz
    o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz
    o warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

    Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego określaStatut Szkoły.

    Sprawy organizacyjne, wybory do Rad Oddziałowych (Trójki klasowe).

    Spotkanie dyrektora z rodzicami uczniów klas I.

    Poinformowanie o zasadach organizacji matury w 2024 r.


    2.
    22 listopada 2023 r.
    Przekazanie informacji o osiągnięciach edukacyjnych, ocenach zachowania, sprawy bieżące – forma dzień otwarty


    3.
    25 stycznia 2024 r.
    Spotkanie podsumowujące wyniki nauczania i zachowanie w I semestrze 2023/2024


    4.
    8 maja 2024 r.
    Przekazanie informacji o osiągnięciach edukacyjnych, ocenach zachowania, sprawy bieżące – forma dzień otwarty


    Rodzice mogą kontaktować się z nauczycielami w ramach tzw. godzin dostępności według harmonogramu dostępnego na stronie internetowej – Godziny dostępności oraz na tablicy ogłoszeń w szkole.


    Spotkania z rodzicami uczniów pochodzenia ukraińskiego, którzy nie mogą uczestniczyć w spotkaniach stacjonarnych odbywać się będą w formie online poprzez Viber. Terminy tych spotkań wychowawca ustala z rodzicami – korzysta z pomocy pani OlesiKardash. Terminy spotkań: wrzesień, listopad 2023 r., styczeń, maj 2024 r.