•  


    TECHNIK HOTELARSTWA – INNOWACJA ZARZĄDZANIE SEKRETARIATEM

     

    Zawód:  422402

    Kwalifikacje:

    •  HGT.03.  Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

    •  HGT.06.  Realizacja usług w recepcji

    Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik hotelarstwa jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

    • utrzymywania czystości i porządku w obiekcie hotelarskim
    • przygotowywania i podawania śniadań
    • organizowania usług dodatkowych w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie
    • rezerwacji usług hotelarskich
    • obsługi gości w recepcji

     

    Przedmioty nauczane na poziomie rozszerzonym: język angielski, geografia.

    W całym cyklu kształcenia uczeń realizuje program praktyk zawodowych w wymiarze 8 tygodni (280 godzin) w obiektach hotelarskich na terenie całego kraju.

    Miejsca pracy:

    • hotele i pensjonaty;
    • restauracje;
    • ośrodki wypoczynkowe;
    • zakłady uzdrowiskowe;
    • agroturystyka;
    • biura i agencje turystyczne;
    • ośrodki informacji turystycznej;
    • branżowe organizacje, fundacje i stowarzyszenia;
    • organy administracji odpowiedzialnej za promocję turystyki;
    • własna działalność gospodarcza.

     

         Baza dydaktyczna:

    • pracownia hotelarska
    • pracownia gastronomiczna
    • pracownia obsługi gości