• AKTUALNE ŹRÓDŁA INFORMACJI DOTYCZĄCYCH DORADZTWA ZAWODOWEGO

     

    Szkolnym doradcą zawodowym w Zespole Szkół im. Wincentego Witosa w Zarzeczu  jest pan Stanisław Zagaja
     

    NOWE E-MATERIAŁY WSPIERAJĄCE PROCES DORADZTWA ZAWODOWEGO

    Na platformie edukacyjnej epodreczniki.pl, pod kaflem DORADZTWO ZAWODOWE zostały udostępnione bezpłatne e-materiały z zakresu doradztwa zawodowego.

    E-materiały zostały przygotowane w ramach Projektu „Przygotowanie i udostępnienie multimedialnych zasobów wspierających proces doradztwa zawodowego” POWR.02.14.00-00-1002/18, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie.

    Informacje z zakresu doradztwa dla szkół ponadpodstawowych, kierowane do  uczniów, a także pracującej z uczniami kadry, można znaleźć pod linkiem: Szkoły ponadpodstawowe i osoby dorosłe

    Uczniowie mogą je wykorzystać podczas samodzielnej pracy w domu lub na lekcji pod kierunkiem nauczyciela.

    PUBLIKACJA Z ZAKRESU DORADZTWA ZAWODOWEGO

    Nowa publikacja projektu „Euroguidance Poland/Eurodoradztwo Polska”, realizowanego w ramach Programu Erasmus+ współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

    „Zafascynowani światem. Efektywne wspieranie rozwoju zdolności i zainteresowań uczniów w codziennej praktyce szkolnej”, Tomasz Knopik

     

    Publikacja prezentuje najważniejsze ujęcia teoretyczne odnoszące się do zagadnienia zdolności i zainteresowań oraz zawiera gotowe ćwiczenia do bezpośredniego wykorzystania w praktyce szkolnej. Ma na celu zwrócenie uwagi na kluczową rolę wspomagania uczniów w rozwijaniu własnych talentów i zainteresowań w procesie kształcenia i wychowania na każdym etapie edukacji.
     

    PRZYDATNE INFORMACJE

    SEKTOR EDUKACJI/OŚWIATY:

    Ministerstwo Edukacji i Nauki
    W serwisie aktualne informacje o polityce edukacyjnej w Polsce, w tym regulacje prawne, wiadomości o kształceniu zawodowym.

    Wybierz studia
    Na stronie można znaleźć rzetelne i aktualizowane na bieżąco informacje na temat kierunków studiów w Polsce.

    Centralna Komisja Egzaminacyjna
    Przygotowuje i przeprowadza zewnętrze egzaminy potwierdzające określoną wiedzę, umiejętności i kompetencje na poziomie gimnazjalnym, maturalnym, a także egzaminy zawodowe.

    Międzyresortowy Zespół do spraw uczenia się przez całe życie i Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
    Zespół, który monitoruje proces wdrażania oraz funkcjonowania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, który ma być spójny z założeniami, na których oparte są ramy kwalifikacji w krajach Unii Europejskiej.

    Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

    Instytucja pełni rolę krajowego punktu koordynacyjnego ds. europejskich ram kwalifikacji.  Zajmuje się  m.in. wysyłaniem polskich studentów na stypendia zagraniczne.

    Instytut Badań Edukacyjnych

    Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

    OBSZAR RYNKU PRACY:
    Jak znaleźć pracę – praktyczne wskazówki w pigułce
    CV i list motywacyjny – Jak zwiększyć swoje szanse na sukces?
    Rozmowa kwalifikacyjna – przygotowanie i przebieg

     

    Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
    Na stronie można znaleźć informacje dotyczące rynku pracy, prawa pracy czy opieki społecznej. Serwis zawiera również wiadomości z zakresu funduszy europejskich oraz aktualnych działań MPiPS.

    Związek Rzemiosła Polskiego
    Informacje z zakresu małych i średnich przedsiębiorstw rzemieślniczych, kształcenia zawodowego i nauczaniu zawodu.

    Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy
    Na portalu można znaleźć przydane informacje dotyczące edukacji i pracy młodzieży do 25. roku życia, w tym porady, jak zdobyć pierwszą pracę, a także wiadomości na temat projektów obywatelskich i szkoleniowych. Na stronie przekierowanie do portali wojewódzkich OHP.

    Prognozowanie zatrudnienia
    Portal zawiera informacje dotyczące prognozowania zatrudnienia w Polsce według wielkich, dużych i średnich grup zawodów – zarówno w skali kraju, jak i poszczególnych województw. Za jego powstanie odpowiadają: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich i Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.

    Publiczne Służby Zatrudnienia

    Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia – Zielona Linia

    INSTYTUCJE I ORGANIZACJE MIĘDZYNARODOWE:

    CEDEFOP – European Centre for the Development of Vocational Training
    Rolą centrum jest wspieranie Komisji Europejskiej w promocji i rozwoju szkolenia oraz doskonalenia zawodowego na poziomie Unii Europejskiej (UE). CEDEFOP podnosi świadomość i poziom wiedzy na temat roli kształcenia oraz szkolenia zawodowego w ramach polityki uczenia się przez całe życie.

    ReferNet
    ReferNet to sieć instytucji stworzona przez Cedefop w 2002 roku w celu zbierania informacji i monitorowania zmian w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) w poszczególnych państwach członkowskich UE , Islandii i Norwegii.

    ELGPN – European Lifelong Guidance Policy Network

    EPALE
    EPALE to ogólnoeuropejska wielojęzyczna platforma internetowa skierowana do specjalistów w obszarze uczenia się dorosłych. Głównym celem platformy jest stworzenie przestrzeni dla kadry edukacji dorosłych do dyskusji, dzielenia się wiedzą, współpracy a przez to do doskonalenia swoich kompetencji w obszarze edukacji dorosłych.

    SPOŁECZNOŚCI LOKALNE:

    Portal Samorządowy
    Strona Związku Miast Polskich zawiera informacje ogólnopolskie i regionalne z 16 województw. Osobne zakładki poświęcono m.in. zagadnieniom edukacji, pracy, wydarzeniom lokalnym, inwestycjom, społeczeństwu informacyjnemu.

    INNE:

    Ogólnopolski serwis organizacji pozarządowych
    Największy w Polsce portal NGO, zawierający informacje z zakresu aktywności obywatelskiej, wywiady, poradniki, bazy fundacji i stowarzyszeń. To również platforma komunikacji – można tu znaleźć ogłoszenia o wolontariacie, oferty pracy, informacje o szkoleniach, głównie współfinansowanych ze środków unijnych.

    Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości
    Strona skupia informacje o formach innowacyjnego biznesu, start-upach, pomysłach na własną firmę. Można tutaj również znaleźć kalendarz bieżących wydarzeń i mapę Inkubatorów.

    INFORMACJE O PROGRAMACH EUROPEJSKICH:

    Directorate General for Education and Culture

    Erasmus+

    Eures – Europejski Portal Mobilności Zawodowej

    Europa Direct

    Eurodesk

    Learning Opportunities and Qualifications in Europe

    EURAXESS – Sieć Centrów Informacji dla Naukowców

     

    DORADZTWO EDUKACYJNO-ZAWODOWE

     

    PRZYDATNE LINKI:

     

    https://doradztwo.ore.edu.pl/sciezka-ksztalcenia/–  informacja dotycząca ścieżki kształcenia

    www.perspektywy3d.pl – gra diagnostyczna określająca preferencje i predyspozycje zawodowe, 194 filmy o zawodach, planer kariery, poradnik ucznia

    www.perspektywy.pl –  informator maturalny, baza uczelni kierunki studiów, opisy zawodów, aktualności edukacyjne

    www.zawodowe.com – opisy zawodów

    www.barometrzawodow.pl – aktualności z rynku pracy

    www.praca-enter.pl – badanie własnego potencjału zawodowego, katalog zawodów, zawody deficytowe i rozwojowe

    www.studia.net – kierunki studiów, ośrodki akademickie, poradnik kandydata na studia, studia za granicą

    www.kierunki.net – kierunki studiów pod lupą, popularne kierunki, nowe kierunki studiów

    www.wybierzstudia.nauka.gov.pl – mapa uczelni funkcjonujących na terenie całej Polski , informacje o kierunkach studiów

    www.uczelnie.info.pl – opinie o uczelniach, kalendarz maturzysty, katalog zawodów, informator maturzysty

    www.eures.praca.gov.pl – informacje o warunkach życia i pracy w krajach UE/EOG, zagraniczne oferty pracy

    http://psz.praca.gov.pl – przewodnik po zawodach, klasyfikacja zawodów i specjalności
    http://www.rynekpracy.pl/ – aktualności z rynku pracy

    https://yep.academy – informacje o rynku pracy

    https://mapakarier.org – ścieżki kariery, opisy zawodów