•   


    Klasa wojskowa

    – oddział przygotowania wojskowego (patronat MON)

     

    Oddział Przygotowania Wojskowego to propozycja dla osób, które swoją przyszłość łączą z pracą w służbach mundurowychOddział Przygotowania Wojskowego (OPW) to nowy rodzaj klas mundurowych, nad którymi nadzór merytoryczny sprawuje Ministerstwo Obrony Narodowej. OPW realizuje kształcenie ogólne, zgodne z podstawą programową oraz program szkolenia z zakresu przygotowania wojskowego.
    Szkolenie wojskowe, które przechodzą uczniowie w trakcie nauki, jest  zbliżone do tego, które odbywają żołnierze służby przygotowawczej. Zajęcia  prowadzą instruktorzy z jednostek wojskowych (nasza szkoła współpracuje z jednostką patronacką 14 Dywizjon Artylerii Samobieżnej w Jarosławiu).

    W oddziałach realizowane jest szkolenie z zakresu przygotowania wojskowego, w formie obowiązkowych zajęć edukacyjnych, a jego program określa rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie szkolenia w oddziale przygotowania wojskowego.

    Uczniowie już w trakcie nauki zdobywają wiedzę i umiejętności niezbędne każdemu żołnierzowi. Szkolenie z zakresu przygotowania wojskowego odbywa się  w formie zajęć teoretycznych i praktycznych i zakończone będzie obozem szkoleniowym.

    • w części teoretycznej program realizowany będzie przez szkołę;
    • w części praktycznej przez patronacką jednostkę wojskową;

    OPW to nie tylko chęć zdobywania wysokiej sprawności fizycznej, którą można osiągnąć jedynie poprzez regularny trening, ale również umiejętność poruszania się w terenie, współdziałania w grupie, posługiwania się różnymi typami broni, pokonywania przeszkód. Uczniowie klasy OPW  uczestniczą w licznych zawodach: zarówno  sportowych jak i z zakresu obronności. Na zajęciach wychowania fizycznego dodatkowo realizują treści z zakresu sztuk walki i pokonywania sprawnościowego toru przeszkód.

    W szkole znajduje się odpowiednia baza dydaktyczna oraz wyposażenie np.:

    • nowoczesna strzelnica multimedialna;;
    • hala sportowa;
    • siłownia.

     W wyniku realizacji programu szkolenia uczniowie poznają:

    • wiedzę o podstawowych uwarunkowaniach służby wojskowej;
    • wybrane zagadnienia regulaminów ogólnych;
    • musztrę;
    • ceremoniał wojskowy;
    • podstawy wychowania wojskowego;
    • podstawy szkolenia bojowego i strzeleckiego;
    • zasady rozpoznania wojskowego;
    • podstawy szkolenia inżynieryjno-saperskiego.

    Korzyści dla Ciebie:

    • uczniowie OPW dzięki dotacjom z MON  otrzymają bezpłatnie umundurowanie;
    • uczniowie OPW mogą  liczyć na ułatwienia w rekrutacji do służby wojskowej;
    • uczniowie OPW będą uprawnieni do odbycia skróconej służby przygotowawczej;
    • uczniowie, którzy odbędą służbę przygotowawczą i złożą przysięgę, staną się żołnierzami rezerwy;
    • uzyskają preferencje w trakcie naboru do Wojsk Obrony Terytorialnej oraz innych rodzajów służby wojskowej;
    • zostaną przyjęci  na akademie wojskowe na preferencyjnych warunkach (dodatkowe punkty podczas rozmów rekrutacyjnych – ujęte w uchwałach wszystkich akademii wojskowych);
    • mają możliwość udziału w programie Legii Akademickiej w czasie trwania studiów wyższych z zaliczeniem teoretycznej części szkoleniowej jako absolwent CWKM;
    • mają możliwość stałych konsultacji (już w toku realizacji programu) przedstawicieli Terenowych Organów Administracji Wojskowej w zakresie możliwości przyjęcia
     do służbywojskowej oraz wskazywania możliwości podjęcia służby adekwatnych
     do potrzeb Sił Zbrojnych i uwarunkowań kandydata.

    Przedmioty uzupełniające:

    • podstawy szkolenia wojskowego
    • edukacja obywatelska 

    Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:

    • geografia;
    • informatyka.

    Przedmioty punktowane:

    • język polski;
    • matematyka;
    • wychowanie fizyczne
    • informatyka.

    Języki obce:

    • j. angielski
    • j. niemiecki

    Po ukończeniu OPW i zdaniu matury uczeń może:

    • aplikować do Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie oraz Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie;aplikować do postępowania rekrutacyjnego
     do  pracy w służbach wojskowych;
    • mieć gwarancję stabilnego  zatrudnienia  i dobrych zarobków.

    UWAGA!

    • Liczba uczniów w klasie nie może przekraczać  30 osób;
    • Obowiązuje krótszy termin rekrutacji – kandydaci mogą składać podania od 15 maja do 31 maja 2023 r.;    Przydatne linki:
    https://www.wojsko-polskie.pl/zostanzolnierzem/odzialy-przygotowania-wojskowego/