• REGULAMIN KLASY MUNDUROWEJ

     

    I. Postanowienia ogólne

    1. Niniejszy regulamin i zasady w nim zawarte są zgodne ze Statutem Szkoły oraz Wewnątrzszkolnym Ocenianiu w Zespole Szkół w Zarzeczu.

    2. Wszystkie kwestie sporne, które nie zostały ujęte w Regulaminie Klas Mundurowych rozstrzyga Dyrektor oraz Zespół ds. Klas Mundurowych.

     

    II. Umundurowanie

    1.  Mundur jest znakiem przynależności ucznia do klasy o profilu mundurowym.

    2. Zakup umundurowania odbywa się na koszt ucznia. Za zakup umundurowania odpowiadają  rodzice/opiekunowie prawni uczniów.

    3. Dyrektor szkoły oraz Zespół ds. Klas Mundurowych ustalają dni mundurowe (min. 1), w czasie którego obowiązuje noszenie munduru.

    4. Elementy umundurowania:

        a) mundur,

        b) zielony beret z orzełkiem klasy mundurowej,

        c) czarny pas parciany WP,

        d) pagony wz. MW,

        e) czarne buty za kostkę,

        f) czarna koszulka z krótkim rękawkiem.

    5. Zasady noszenia umundurowania:

        a) Mundur powinien być dopasowany do sylwetki, zawsze czysty i schludny.

       b) Zabrania noszenia się różnego rodzaju biżuterii oraz mocnego makijażu do umundurowania oraz innych elementów odzieży cywilnej, które  nie  zostały określone w regulaminie (kolorowe koszulki, bluzy itp.).

        c) Przed założeniem beretu włosy powinny zostać upięte, a grzywka nie powinna wystawać spod beretu.

        d) Beret należy zakładać po opuszczeniu budynku. W pomieszczeniach zamkniętych należy zdjąć beret.

    6. W czasie lekcji można zdjąć bluzę i pas od munduru za zgodą wychowawcy lub nauczyciela prowadzącego zajęcia.

    7. W przypadku gdy uczeń przyszedł nieumundurowany w dniu mundurowym wychowawca odnotowuje ten fakt w dzienniku lekcyjnym. Dopuszcza się dwukrotny brak umundurowania w czasie całego roku szkolnego. Brak umundurowania (-10 pkt) wg systemu oceniania każdorazowo.

     

    III. Stopnie awansu i zasady ich przyznawania na czas nauki w klasie o profilu mundurowym.

    1) Młodszy Kadet – stopień nadawany uczniowi z chwilą rozpoczęcia nauki w klasie mundurowej.

     

    2) Kadet – stopień nadawany młodszemu kadetowi na koniec I okresu, który uzyskał średnią z ocen nie niższą niż 4,00 (bez ocen niedostatecznych) i co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania lub uzyskał promocję do klasy drugiej (bez ocen negatywnych)

     

    3) Starszy Kadet – stopień nadawany kadetowi po pierwszym okresie II roku, który uzyskał średnią z ocen nie niższą niż 4,00 (bez ocen niedostatecznych) i co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania lub uzyskał promocję do klasy trzeciej.

     

    4) Sierżant Kadet – stopień nadawany starszemu kadetowi po pierwszym okresie III roku, który uzyskał średnią ocen nie niższą niż 4,5 (bez ocen niedostatecznych) oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania.

     

    5) Wzorowy Kadet – forma wyróżnienia przyznawana uczniowi, który w klasyfikacji rocznej uzyskał średnią ocen nie niższą niż 4,75 i wzorową ocenę z zachowania.

     

    Stopnie nadaje wychowawca oraz Dyrektor Szkoły podczas uroczystego apelu.

     

    IV. Formy szkolenia

    1. Formami szkolenia są:

        a) Obowiązkowe zajęcia praktyczne - szkoleniowe

        b) wyjazdy terenowe prowadzone przez jednostki partnerskie

        c) oraz inne organizowane przez szkołę itp.

     

    V. Inne

    1.Uczeń ma obowiązek uczestniczyć w uroczystościach szkolnych, państwowych i godnie reprezentować szkołę oraz czcić ważne wydarzenia historyczne:

    a)      11 listopada (Narodowe Święto Niepodległości)

    b)      Uroczystości szkolne (wg kalendarza)

    c)      Inne święta i rocznice historyczne upamiętniane przez szkołę w tym:

          - 13 grudnia rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce

          - 1 marca Dzień Żołnierzy Wyklętych

          - 13 kwietnia Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej

    d)     Wyjazdy programowe

    Za brak munduru podczas wydarzenia uczeń otrzymuje punkty ujemne -20pkt.

    Za uczestnictwo w umundurowaniu otrzymuje punkty dodatnie +20pkt.

     

    POSTANOWIENIA KOŃCOWE

    1. Sprawy sporne odnośnie noszenia munduru rozstrzyga Dyrektor Zespołu Szkół.

    2. Możliwe jest wprowadzanie zmian w wyposażeniu i wyglądzie umundurowania.

    3. Modyfikacje umundurowania zatwierdza Dyrektor Zespołu Szkół i nie wymagają one zatwierdzenia przez Radę Pedagogiczną Szkoły.