• Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych: czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia na rok szkolny 2022/2023

    w Zespole Szkół im. Wincentego Witosa w Zarzeczu

     

    Sporządzono w oparciu o ogłoszone w dniu 28 stycznia 2022 roku przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych: czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia na rok szkolny 2022/2023

     

    L.P

    Rodzaj czynności

    Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

    Termin w postępowaniu uzupełniającym

     

    1

    Podanie do publicznej wiadomości przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

    do końca lutego

    do końca lutego

     

    2

    Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz
    z dokumentami z wyłączeniem oddziału wojskowego

    od 16.05.2022 r. do 24.06.2022 r. do 15.00

    od 02.08.2022 r. do 5.08.2022 r.

     

    3

    Złożenie wraz z dokumentami wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej - oddziału wojskowego

    od 16.05.2022 r. do 31.05.2022 r. do godz. 15.00

    od 02.08.2022 r. do 05.08.2022 r.

     

    4

    Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej*

    od 01.06.2022 r. do 14.06.2022 r.

    II Termin 3)  do 07.07.2022 r.

    od 08.08.2022 r. do 10.08.2022 r.

    5

    Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej

    I Termin do 17.06.2022 r.

    II Termin3)

    do 08.07.2022 r.

    do 12.08.2022 r.

    6

    Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej
    o świadectwo ukończenia szkoły oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz  przeniesienie wniosku o przyjęcie do innej szkoły ponadpodstawowej lub zmiana kolejności wybranych szkół

    od 24.06.2022 r.

    do 14.07.2022 r.
    do godz. 1500

     

    7

    Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.

    do 14.07.2022 r.

    do 05.08.2022 r.

    8

    Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
    w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach.

    do 21.07.2022 r.

    do 16.08.2022 r.

    9

    Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

    22.07.2022 r.

    16.08.2022 r.

    10

    Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie

    od 16.05.2022 r.

    do 27.07.2022 r.

    od 02.08.2022 r. do 16.08.2022 r.

    11

    Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz do kierowania pojazdami lub o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, w przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym w zakresie prawa jazdy danej kategorii

    od 22.07.2022 r. do 28.07.2022 r. do 15.00

    od 17.08.2022 r. do 19.08.2022 r.

     

    12

    Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

    29 lipca 2022 r. do godz. 14.00

    22 sierpnia 2022 r.

     

    13

    Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc

    1 sierpnia 2022 r.

    22 sierpnia 2022 r.

     

    14

    Opublikowanie przez właściwego Kuratora Oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych

    do 2 sierpnia 2022 r.

    23 sierpnia 2022 r.

     

    15

    Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

    do 5 sierpnia 2022 r.

    26 sierpnia 2022 r.

     

    16

    Sporządzenie przez komisje rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia

    do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

     

    17

    Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

    do 3 dni od dnia otrzymania uzasadniania odmowy przyjęcia

     

    18

    Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

    do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły