• Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie!

     

    Pedagog szkolny jest do Waszej dyspozycji w formie online poprzez e-dziennik 

    Możliwy jest również kontakt telefoniczny przez sekretariat.

    Pod numerem telefonu 800 800 605 dzieci, młodzież, ale także rodzice, nauczyciele i pedagodzy będą mogli uzyskać profesjonalną pomoc doświadczonych psychologów, pedagogów oraz prawników. Wsparcie można otrzymać także za pośrednictwem kontaktu mailowego pomagamy@1815.pl.

     

    Zmiana numeru telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży na: 800-12-12-12

    Informujemy, że ogólnopolska infolinia dla dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów POMAGAMY (800 800 605) od 1 listopada br. zastąpiona będzie telefonem zaufania Rzecznika Praw Dziecka. Nowy bezpłatny numer, pod którym dzieci i młodzież będą mogły otrzymać wsparcie psychologiczne, to 800 12 12 12.

    Telefon i czat internetowy będą czynne przez całą dobę, siedem dni w tygodniu. Czat nie wymaga logowania oraz instalowania żadnej aplikacji. Połączenia telefonicznie nadal pozostaną bezpłatne, a rozmówcy będą mieli zapewnioną dyskrecję i anonimowość.

    Link do strony Rzecznika Praw Dziecka, na której znajdują się wszystkie informacje związane z Dziecięcym Telefonem Zaufania RPD: TUTAJ.

    Poniżej zamieszczone są adresy stron, dzięki którym każdy, kogo dotknął kryzys związany z epidemią koronawirusa, może zasięgnąć darmowej porady psychologa lub psychoterapeuty:

    www.psychologowie-dla-spoleczenstwa.pl

    Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla uczniów i rodziców

     www.liniawsparcia.pl

    Ochrona zdrowia psychicznego

    Z psychiatrią na TY! Poradnik dla dzieci i młodzieży

    Kampania Forum Przeciw Depresji  LINK

     

    CZYM ZAJMUJE SIĘ PEDAGOG:

    1. Prowadzeniem  badań i działań diagnostycznychw tym diagnozowaniem indywidualnych potrzeb rozwojowych, edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów.
    2. Określaniem form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb.
    3. Minimalizowaniem skutków zaburzeń rozwojowych, wskazywaniem instytucji pomocowych wspierających pracę szkoły.
    4. Podejmowaniem różnego rodzaju działań, zajęć wynikających z realizacji Programu Wychowawczo-Profilaktycznego Szkoły.
    5. Wdrażaniem i realizowaniem programów ogólnopolskich z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia.
    6. Wspieraniem nauczycieli, wychowawców w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów.
    7. Współpracą z instytucjami wspierającymi działalność wychowawczą i profilaktyczną szkoły.
    8. Planowaniem i koordynowaniem zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli, w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu.
    9. Udzielaniem uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb.
    10. Diagnozowaniem sytuacji wychowawczych w szkole, rozwiązywaniem problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne oraz pełne uczestnictwo w życiu szkoły.

     

    GDZIE SZUKAĆ POMOCY?

    TELEFONY ZAUFANIA

    PORADNIE INTERNETOWE

     

              INNE:

    • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Przeworsku,  tel. 16 648 82 50 
    • 800 060 800 – Bezpłatna, całodobowa infolinia Głównego Inspektora Sanitarnego. Pod tym numerem telefonu możemy uzyskać informacje na temat negatywnych skutków zażywania dopalaczy oraz o możliwościach leczenia. Infolinia jest także przeznaczona dla rodziców, którzy mają wątpliwości czy ich dzieci zażywają dopalacze. Na infolinię GIS można przekazywać także informacje, które mogą ułatwić służbom dotarcie do osób handlujących tymi nielegalnymi substancjami.
    • 800 100 100 – Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawach bezpieczeństwa dzieci. To bezpłatna i anonimowa pomoc telefoniczna i online dla rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia i informacji w zakresie przeciwdziałania i pomocy dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności wynikające z problemów i zachowań ryzykownych takich jak: agresja i przemoc w szkole, cyberprzemoc i zagrożenia związane z nowymi technologiami, wykorzystywanie seksualne, kontakt z substancjami psychoaktywnymi, uzależnienia, depresja, myśli samobójcze, zaburzenia odżywiania.
    • RZESZÓW KARAN – PORADNIA TERAPII UZALEŻNIEŃ OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH,  tel./fax 17 862 13 14
    • PORADNIA TERAPII UZALEŻNIEŃ, tel. rejestracja 17 224 02 65, centrala 17 224 01 00
    • OGÓLNOPOLSKIE POGOTOWIE DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE „NIEBIESKA LINIA” – 801120002