• Deklaracja Dostępności

    

   Zespół Szkół im. Wincentego Witosa w Zarzeczu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: https://szkolazarzecze.edupage.org/

   Data publikacji strony internetowej: 14.01.2022r.

   Data ostatniej istotnej aktualizacji: 14.01.2022r.

    

   Status pod względem zgodności z ustawą

   Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej:

   - niektóre treści mogą znajdować się w formie skanów,

   - niektóre załączniki mogą mieć nieprawidłową strukturę,

    

   Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

   Oświadczenie sporządzono dnia: 14.01.2022r.

   Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika administracyjnego szkoły.

    

   Skróty klawiaturowe

   Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

    

   Informacje zwrotne i dane kontaktowe

   W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Jadwiga Branowska, 

   e-mail:zswitos@itl.pl.

   Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu16 640 15 82.

   Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

    

   Informacje na temat procedury

    

   Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl )

    

   Dostępność architektoniczna

    

   • Zespół Szkół im. Wincentego Witosa znajduje się w budynku piętrowym.

   • Do lokalu prowadzą 2 wejścia.

   • W budynku lokalu nie ma windy, podjazdu dla wózków, ani platformy dla wózków.

   • Toalety nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

   • Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

   • Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

   • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

   • Nie ma pętli indukcyjnych.

   • Brak pracowników ze znajomością języka migowego.

    

   Kontakt z Zespołem Szkół im. Wincentego Witosa w Zarzeczu możliwy jest przez:

   • napisanie pisma - złożenie wniosku na adres: Zespół Szkół im. Wincentego Witosa w Zarzeczu, ul. Księdza Stanisława Gajewskiego 7, 37-205 Zarzecze

   • wysłanie wiadomości na adres e-mail: zswitos@itl.pl;

   • skontaktowanie się telefonicznie lub przy pomocy osoby trzeciej na nr tel. 16 640 15 82;

   • skontaktowanie się osobiście zgłaszając się w siedzibie szkoły w godzinach otwarcia 7:00-15:00

  • Napisz do nas

   Jeśli masz pytania - napisz do nas.
   wczytywanie danych z serwera, proszę czekać