• KONKURS LOGISTYCZNY

     •  

       

      Regulamin Szkolnego Konkursu Logistycznego

       

      Organizator:

      Zespół Szkół im. Wincentego Witosa w Zarzeczu.

       

      Uczestnicy:

      W Konkursie mogą brać udział uczniowie Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa w Zarzeczu z klas logistycznych.

       

      Cele konkursu:

      -      pogłębianie zainteresowania tematyką logistyki wśród uczniów,

      -      kształtowanie aktywnych postaw,

      -      poprawa kompetencji społecznych,

      -      promocja zawodu technik logistyk,

      -      kształtowanie pozytywnego wizerunku pracy zawodowej.

       

      Tematyka konkursu: Logistyka bez tajemnic.

       

      Zasady konkursu:

       

      1. Uczestnicy w czasie 60 minut rozwiązują test jednokrotnego wyboru
       składający się z 35 pytań z zakresu wiedzy logistycznej teoretycznej
       oraz praktycznej.
      2. Za organizację i przebieg Konkursu odpowiedzialni są nauczyciele 
       przedmiotów logistycznych.
      3. Zwycięzców Konkursu wyłoni Komisja Konkursowa  w składzie:
       przedstawiciel dyrekcji oraz nauczyciele przedmiotów logistycznych.
      4. Zdobywcy trzech pierwszych miejsc otrzymają nagrody oraz dyplomy.
      5. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników. Żadne  odwołanie nie zostanie uwzględnione.
      6. Zgłoszenie jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez uczestnika
       warunków Konkursu określonych w niniejszym Regulaminie.
      7. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu. 
      8. Uczniowie biorący udział w Konkursie  muszą posiadać własny kalkulator i długopis.

       

       

      Termin konkursu:

       

      1. Zapisy na Konkurs odbywają się u nauczycieli przedmiotów logistycznych koordynujących organizację i przebieg Konkursu do dnia 12.02.2024r.(poniedziałek).
      2. Termin Konkursu – 14.02.2024r. (środa).
      3. Konkurs trwa 60 minut.
      4. Po rozstrzygnięciu Konkursu zwycięzcom zostaną wręczone dyplomy oraz nagrody.

       

       

      W razie jakichkolwiek wątpliwości i pytań odpowiedzi udzielą koordynatorzy Konkursu – Ewa Bieniasz, Renata Pieczko.

       

       

      Serdecznie zapraszamy do udziału!

      Nauczyciele przedmiotów logistycznych

       

       

       

       

     • 12 stycznia 2024 r. - SPOTKANIE Z PREZESEM KOŁA PSZCZELARZY W ZARZECZU

     • Miło nam poinformować, że nasza szkoła nawiązała współpracę z Kołem Pszczelarzy z Zarzecza.W piątek 12 stycznia odbyło się spotkanie uczniów klas 1 i 2 Technikum Rolniczego z innowacjąPszczelarstwo z prezesem koła pszczelarzy Panem Stanisławem Surmiakiem. Celem spotkania było pogłębienie wiedzy na temat warunków prowadzenia gospodarstwa pasiecznego oraz chorób pszczół i sposobów ich zwalczania. Na zakończenie zainteresowani uczniowie włączeni zostali do grupy członków Koła Pszczelarskiego.

     • Kolejne wyzwanie w Witosie!

     • Zachęcamy uczniów SZKÓŁ PODSTAWOWYCH do udziału w konkursie na plakat lub komiks promujący OZE.

       

       

      Link do regulaminu w pliku tekstowym: plakat_lub_komiks_-regulamin.docx

       

       

       

       

      REGULAMIN EKOLOGICZNEGO KONKURSU 

      Narysuj plakat lub komiks promujący OZE”

       

      Ekologiczny  konkurs „Narysuj plakat lub komiks promujący OZE” organizowany  jest w ramach  realizowanego  w ZS im. W. Witosa w Zarzeczu projektu ‘”Podróże ekologiczne-energia odnawialna-myślimy globalnie-działamy lokalnie’.

       

      Cele konkursu:

      -rozszerzenie wiedzy na temat OZE;

      -promowanie odnawialnych źródeł energii ;

      -zwiększenie poziomu świadomości i wiedzy ekologicznej wśród uczniów;

      -kształtowanie właściwych postaw związanych z odnawialnymi źródłami   energii;

      -kształtowanie postaw twórczych i talentów uczniów;

      -rozwijanie uzdolnień,  umiejętności manualnych, kreatywności.

       

       

      Zasady uczestnictwa:

      1. Zadaniem uczestników konkursu jest  narysowanie plakatu lub komiksu promującego  odnawialne  źródła energii- format A3-technika dowolna.

      2. Konkurs adresowany jest dla uczniów  klas 0-VIII  szkoły podstawowej.

      3. Każdy uczestnik może wykonać  tylko jedną pracę.

      4. Każda praca powinna posiadać metryczkę –imię i nazwisko, klasa, nazwa szkoły, opiekun(zał. 2) oraz kartę zgłoszenia( zał.1)

      5. Prace należy przekazać do  sekretariatu  Zespołu Szkół im Wincentego Witosa  w Zarzeczu  do  dnia  20 lutego  2024r.

      6.Prace konkursowe niespełniające wymagań, o których mowa w Regulaminie konkursu lub dostarczone po terminie nie będą podlegały ocenie komisji.

      7.Przekazanie pracy na konkurs jest jednoznaczne z akceptacją warunków regulaminu konkursu.

      8. Prace dostarczone na konkurs stanowią własność organizatora konkursu.

      9. Organizator zastrzega sobie prawo ich publikacji oraz wykorzystania do celów własnych prac biorących udział w konkursie.

      10. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu  27 lutego 2024r.

      11. Informacja o terminie i miejscu wręczenia nagród zostanie podana na stronie internetowej szkoły oraz mediach społecznościowych .

      12. Konkurs rozstrzygany będzie  w dwóch  kategoriach wiekowych:

      • I kategoria: uczniowie klas 0-III  szkół podstawowych 

      • II kategoria: uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych 

       

       

       

      Ocena prac:

       

      1.Do  oceny prac zostanie powołana komisja konkursowa, która dokona oceny prac według następujących kryteriów:

      -zgodność treści  pracy z tematyką  konkursu,

      -oryginalność, kreatywność, pomysłowość ujęcia tematu,

      -walory estetyczne.

       

       

      Nagrody

      1. Laureaci konkursu otrzymają dyplomy i atrakcyjne nagrody.

      2. Komisja konkursowa przewiduje przyznanie wyróżnień.

      3. Informacja o wynikach konkursu zostanie opublikowana najpóźniej  do dnia 28 lutego 2024 roku  na stronie internetowej https://www.zszarzecze.com/ oraz w mediach społecznościowych organizatorów.


      Informacje dodatkowe:

      1. Wszelkie informacje dodatkowe można uzyskać za pośrednictwem e-maila zszarzecze@onet.pl  lub pod nr telefonu 016 640 15 82
      2. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody
       na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych uczestników konkursu.
      3. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane w celu organizacji
       i przeprowadzenia konkursu oraz wyłonienia laureatów,
      4. Podanie danych osobowych przez uczestników ma charakter dobrowolny, ale jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w konkursie.
      5.  Administrator danych – Zespół Szkół im. Wincentego Witosa w Zarzeczu  będzie przetwarzał następujące dane uczestników, tj.  imię i nazwisko, wiek uczniów oraz wizerunek.
      6. Dane laureatów zostaną opublikowane na stronie internetowej Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa w Zarzeczu oraz w mediach społecznościowych prowadzonych przez organizatorów.

       

       

      SERDECZNIE ZAPRASZAMY UCZNIÓW DO UDZIAŁU
      W KONKURSIE!!!

      CZEKAJĄ ATRAKCYJNE NAGRODY!!!

       

                                                                   Organizatorzy konkursu

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       


       

       

      Karta zgłoszenia w ekologicznym
       konkursie
      Narysuj plakat lub komiks promujący OZE”

       

      Imię Uczestnika

       

      Nazwisko Uczestnika

       

      Klasa

       

      Nazwa szkoły

       

      Szkolny Opiekun

       

      Adres e-mail Szkolnego Opiekuna

       

      Telefon Szkolnego Opiekuna

       

      Nazwa maskotki

       

       

       

      ZGODA
      na przetwarzanie danych osobowych

      Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego oraz Rady UE 2016/679 z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych – RODO) oświadczam, że akceptuję  REGULAMIN EKOLOGICZNEGO KONKURSU  Narysuj plakat lub komiks promujący OZE” organizowanego przez Zespół Szkół im. Wincentego Witosa w Zarzeczu, z którym się zapoznałam/em.

      Wyrażam jednocześnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych  mojego dziecka przez Organizatora Konkursu do celów organizacyjnych oraz promocyjnych w sposób wskazany
      w Regulaminie.

      Wyrażam również zgodę na publikacje zdjęć z przebiegu imprezy w mediach oraz na publikację  danych osobowych i wizerunku mojego dziecka, jeśli znajdzie  się na liście osób wyróżnionych bądź nagrodzonych.  

       

      _____________________________________

      data i podpis  przedstawiciela ustawowego