Rekrutacja

Praca technika rolnika ma charakter głównie zespołowy.
Obok umiejętności pracy w grupie ważne są też umiejętności organizacyjne. Konieczna jest umiejętność szybkiego i trafnego podejmowania decyzji.

Ponieważ praca w rolnictwie jest często żmudna i ciężka, bardzo przydatne są wytrwałość i cierpliwość.

Wykonując pracę w tym zawodzie, trzeba być spostrzegawczym
i posiadać umiejętność prowadzenia obserwacji.

Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodach:

ogrodnik, technik ogrodnik, pszczelarz, technik pszczelarz,
rolnik, technik architektury krajobrazu, technik hodowca koni,
technik weterynarii.

W pracy przydatne są uzdolnienia techniczne pozwalające
na obsługę, konserwację i drobne naprawy pojazdów, maszyn
i sprzętu używanego w gospodarstwie rolnym.

Godziny pracy są w zasadzie stałe, choć sezonowo mogą ulegać
zmianie zależnie od kierunku produkcji . W okresie nasilenia
prac polowych dzień pracy może trwać 9–12 godzin.
Niektóre prace wymagają wysiłku fizycznego, ostrożności przy stosowaniu środków ochrony roślin i obsłudze zwierząt.

Najczęściej będziesz pracować na świeżym powietrzu,
z wykorzystaniem ciężkiego sprzętu.

Po ukończeniu szkoły możesz pracować w rolniczych
przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych związanych
z produkcją rolniczą, w urzędach gminy, instytucjach rolnych, samodzielnie prowadzić indywidualne gospodarstwo
oraz prowadzić własną działalność gospodarczą (gospodarstwo
agroturystyczne, ogrodnictwo ekologiczne, marketing
produktów rolniczych itp.),

Przedmioty realizowane w trakcie nauki:

‣ Działalność gospodarcza w produkcji rolniczej
‣ Przepisy ruchu drogowego
‣ BHP w produkcji rolniczej
‣ Produkcja roślinna
‣ Produkcja zwierzęca
‣ Technika w rolnictwie
‣ Organizacja produkcji rolniczej

W programie przewidziano dwa miesiące praktyk zawodowych odbywających się w indywidualnych gospodarstwach rolnych
lub instytucjach otoczenia rolniczego. Współpracujemy
z wiodącymi firmami branży rolniczej działającymi na naszym
terenie, jak również z Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego
w zakresie szkoleń, praktyk i kursów.

Organizujemy również wycieczki na targi rolnicze oraz
do firm i gospodarstw specjalistycznych.

Ponadto podejmując naukę w naszej szkole możesz zwiększyć
swoją atrakcyjność na rynku pracy poprzez uzyskiwanie
certyfikatów z zakresu organizowanych u nas dodatkowych
kursów:

‣ prawa jazdy kat. T,
‣ chemizacji i inne.

Uzyskasz uprawnienia rolnicze umożliwiające zakup ziemi,
jej dziedzicznie oraz korzystanie ze środków finansowych Unii Europejskiej.

Kontakt

Adres: ul. Ks. Stanisława Gajeckiego 7, 37-205 Zarzecze
E-mail: zswitos@itl.pl
Telefon: 16 640 15 82
Fax: 16 640 12 17