Szkoła

Obecnie młodzież uczy się w następujących typach szkół:

Technikum w zawodach:
– technik żywienia i usług gastronomicznych,
– technik logistyki,
– technik rolnik.

Młodzież ma doskonałe warunki, aby:

– zdobywać umiejętności obsługi komputera w trzech dobrze wyposażonych pracowniach komputerowych,
– uczyć się języka niemieckiego, angielskiego i rosyjskiego,
– uzyskać uprawnienia z zakresu prawa jazdy,
– zdobyć dodatkowe kwalifikacje z zakresu usług gastronomicznych,
– uczęszczać na kółka informatyczne, matematyczne, geograficzne, sportowe i inne.

Zapewniamy opiekę medyczną oraz pomoc pedagoga szkolnego. Współpracujemy z PCK. Młodzież może korzystać z czytelni i biblioteki. Na wyposażeniu biblioteki znajduje się 5 stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu.

1 X 1944 – przejęcie przez państwo majątku hr. Włodzimierza Dzieduszyckiego, składającego się z zespołu pałacowo–parkowego, budynków administracyjnych, zabudowań gospodarczych i gruntów ornych o pow. 184 ha,

16 VI 1947 – przeprowadzenie pierwszego egzaminu wstępnego do Gimnazjum Rolniczo – Mechanicznego. Dyrektorem zostaje Jan Gregorowicz,

1 IX 1949 – rozpoczęcie działalności 4 – letniego Państwowego Liceum Rolniczego, funkcję dyrektora obejmuje Stanisław Nowak – Garstka. Gospodarstwo szkolne otrzymuje pierwszy traktor “Stock”,

IX 1952 – kolejna organizacja szkoły, w miejsce Liceum wprowadzono Państwowe Technikum Rolnicze, którego dyrektorem mianowano mgr inż. Felicjana Dzierżanowskiego,

V 1953 – odbył się pierwszy w dziejach szkoły egzamin dojrzałości, do którego przystąpiło 71 abiturientów,

1955 – przeprowadzona zostaje elektryfikacja szkoły i internat,

IX 1958 – kierownictwo obejmuje mgr inż. Henryk Sagan,

1965 – 1967 – budowa nowego obiektu szkoły z 14 klasopracowniami, pomieszczeniami administracyjnymi i zapleczem gospodarczym,

XI 1967 – otwarcie nowego budynku szkoły, wręczenie szkole ufundowanego przez Komitet Rodzicielski sztandaru,

1967 – 1970 – budowa internatu szkoły,

IX 1971 – powstanie 3–letniego Technikum Hodowlanego na podbudowie ZSR,

1 IX 1972 – nowym dyrektorem zostaje mgr inż. Alojzy Dul,

1 IX 1972 – powołanie Technikum Rolniczego dla pracujących,

3 I 1976 – zarządzeniem Wojewody Przemyskiego powołano Zespół Szkół Rolniczych,

I 1976 – 28 pierwszych absolwentów ukończyło 3 – letni Wydział Zaoczny Technikum Rolniczego,

IX 1977 – utworzenie 5 – letniego Technikum Hodowlanego i 2 – letniej Zasadniczej Szkoły Mechanizacji Rolnictwa,

1 IX 1981 – funkcję dyrektora obejmuje inż. Jerzy Daraż,

14 XII 1981 – 4 I 1982 – przerwano naukę z powodu stanu wojennego w PRL, który został wprowadzony dekretem z dnia 13 XII 1981r.,

IX 1983 – wraz ze zmianą programu nauczania przedłużono do trzech lat naukę w Zasadniczej Szkole Mechanizacji Rolnictwa,

18 V 1986 – nadanie Zespołowi Szkół Rolniczych imienia polityka, męża stanu, premiera II Rzeczypospolitej, przywódcy polskich chłopów Wincentego Witosa. Uroczystość ta zbiegła się z obchodami 90–lecia ruchu ludowego,

1 IX 1986 -obowiązki dyrektora obejmuje mgr inż. Antoni Zardzewiały,

10 IV 1987 – Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Rzeszowie w uznaniu zasług dla rozwoju województwa rzeszowskiego nadało szkole odznakę “Zasłużony dla województwa rzeszowskiego”,

1 IX 1990 – wprowadzenie nauki religii do szkoły,

12 – 13 IV 1991 – szkoła gospodarzem Okręgowych Eliminacji XV Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych,

1 IX 1991 – wprowadzenie 6 – stopniowej skali ocen (celujący, bardzo dobry, dobry, dostateczny, mierny, niedostateczny),

31 X 1991 – po raz pierwszy dzień ten obchodzony jest jako Święto Szkoły (w rocznicę śmierci Wincentego Witosa),

23 – 25 III 1992 – odbyły się w naszej szkole Pierwsze Młodzieżowe Rekolekcje Wielkopostne,

1 IX 1992 – w wyniku konkursu stanowisko objął mgr inż. Ryszard Zarychta,

1 IX 1992 – otwarto pierwszą klasę Liceum Ekonomicznego o specjalności rachunkowość i rynek rolny, utworzono dwie pracownie komputerowe wyposażone w komputery i sieć typu Novel,

1 IX 1993 – otwarto Technikum Rolnicze o specjalności podstawy agrobiznesu,

VI 1996 – pierwszych 39 abiturientów Liceum Ekonomicznego zdało egzamin dojrzałości i opuściło mury naszej szkoły,

XII 1996 – mgr inż. Ryszard Zarychta przechodzi na stanowisko dyrektora WBC o/Jarosław, p.o. Dyrektora zostaje mgr Maria Laska,

1 IX 1997 – utworzenie 5–letniego Liceum Agrobiznesu,

4 – 5 X 1997 – obchody Jubileuszu 50–lecia Szkoły Rolniczej w Zarzeczu,

1 IX 1998 – dyrektorem szkoły zostaje mgr inż. Helena Sikora,

1 IX 1999 – utworzenie 5–letniego Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego,

1 IX 1999 – utworzenie Liceum Technicznego

1 IX 2000 – dyrektorem Szkoły zostaje mgr Maciej Petynia

1 IX 2002 – powołanie Liceum Ogólnokształcącego

1 IX 2003 – otwarcie świetlicy internetowej

1 XI 2003 – oddanie części budynku internatu na potrzeby dydaktyczne

VII 2004 – z funkcji dyr. szkoły rezygnuje mgr Maciej Petynia

3 VIII 2004 – p.o. Dyrektora zostaje mgr inż. Stanisław Niemczak

14 X 2004 – odbywa się konkurs na stanowisko Dyr. ZSR w Zarzeczu, w wyniku którego od dnia 2 XI 2004r. dyrektorem szkoły zostaje mgr Bogumiła Konieczna,

1 IX 2009 – w wyniku konkursu stanowisko dyrektora szkoły objął mgr inż. Bogusław Bąk.

1 IX 2010 – Utworzenie Liceum Ogólnokształcącego z innowacją pedagogiczną edukacja policyjna

1 IX 2010 – Powstanie multimedialnej pracowni języków obcych.

1 X 2010 – Remont stołówki internatu i wyposażenie pokoi w nowe meble.

1 X 2011 – Odnowienie elewacji i wykonanie kolorystyki ścian budynku internatu i stołówki.

4 XI 2011 – Uroczyste obchody Święta Szkoły powiązane z 25 rocznicą nadania imienia patrona W. Witosa, oraz 64 rocznicą istnienia szkoły.

1 XI 2016 – Zmiana nazwy szkoły na Zespół Szkół im. Wincentego Witosa

WINCENTY WITOS
1874 - 1945

Wincenty Witos (ur. 22 stycznia 1874 r. w Wierzchosławicach koło Tarnowa; zmarł 31 października 1945 r. w Krakowie) publicysta, rolnik, polityk, działacz ruchu ludowego.

Od 1895 roku działał w galicyjskim Stronnictwie Ludowym. Od 1903 roku był członkiem Rady Naczelnej Polskiego Stronnictwa Ludowego (PSL). Od roku 1913 w wyniku rozłamu w ruchu ludowym został przywódcą partii politycznej Polskiego Stronnictwa Ludowego Piast. 1908-1913 wójt gminy Wierzchosławice koło Tarnowa. W latach od 1908 do 1914 Witos był posłem na Sejm Galicyjski, a w latach od 1911 do 1918 posłem do austriackiej Rady Państwa w Wiedniu.

W 1918 roku stał na czele Polskiej Komisji Likwidacyjnej. Wybrany posłem na Sejm RP w latach od 1919 do 1930. Pod koniec lipca 1920 roku został desygnowany na urząd premiera Rządu Obrony Narodowej. W okresie bezpośredniego zagrożenia Warszawy podczas wojny polsko-bolszewickiej (1919-1921), wszedł w skład Rady Obrony Państwa. Pozostawał na stanowisku szefa rządu do września 1921 roku. W 1923 roku utworzył pierwszy rząd koalicji Chrześcijańskiego Związku Jedności Narodowej i PSL Piast (tzw. Chjeno-Piast), w grudniu tego samego roku podał się do dymisji. W maju 1926 roku utworzył rząd obalony przez Józefa Piłsudskiego (przewrót majowy).

ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. WINCENTEGO WITOSA
Został aresztowany w nocy z 9 na 10 września 1930 roku. Był przetrzymywany w areszcie wojskowym w twierdzy brzeskiej i areszcie śledczym w Grójcu, skąd 27 listopada został wypuszczony na wolność za kaucją. W przygotowywanym procesie miał odpowiadać z wolnej stopy. Po skazaniu go w procesie brzeskim, otrzymał wyrok 1,5 roku więzienia. Po czym zdecydował o wyjeździe na emigrację do Czechosłowacji, gdzie przebywał od 1933 do 1939 roku. W marcu 1939 roku powrócił do kraju. We wrześniu 1939 roku został uwięziony przez Niemców i był nakłaniany do utworzenia rządu kolaboracyjnego. Odrzucił tę propozycję. Został zwolniony z więzienia w 1941 roku. Przebywał w areszcie domowym pod stałym nadzorem gestapo. W roku 1945 Witosa powołano na wiceprzewodniczącego Krajowej Rady Narodowej, nie podjął obowiązków. Nie skorzystał także z zaproszenia do wzięcia udziału w rozmowach moskiewskich w sprawie utworzenia Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej. Od sierpnia 1945 roku był prezesem Polskiego Stronnictwa Ludowego. Wincenty Witos zmarł o 6.30 w środę 31 października 1945 roku w Krakowie.

DYREKCJA I NAUCZYCIELE

Dyrektor

mgr inż. Bogusław Bąk

Bąk Bogusław mgr inż. podstawy przedsiębiorczości
Bieniasz Ewa mgr inż. ekonomia w praktyce, logistyka w procesach produkcji, zapasy i magazynowanie, organizacja produkcji rolniczej, produkcja roślinna, prowadzenie produkcji rolniczej, technika w rolnictwie, zajęcia rewalidacyjne
Bojarska Joanna mgr historia, historia i społeczeństwo, wiedza o społeczeństwie, wychowanie do życia w rodzinie, zajęcia z wychowawcą
Brewka Maria mgr język niemiecki, język obcy w gastronomii, zajęcia z wychowawcą
Flejszar Marta mgr inż. biologia, procesy technologiczne w gastronomii, zasady żywienia, organizacja produkcji gastronomicznej, obsługiwanie klientów w gastronomii, planowanie żywienia i produkcji gastronomicznej, zajęcia z wychowawcą
Górska Barbara mgr inż. programowanie strukturalne i obiektowe, grafika komputerowa
Hołub Paweł mgr przepisy ruchu drogowego
Jedynak Renata mgr inż. procesy technologiczne w gastronomii, obsługiwanie klientów w gastronomii, organizacja produkcji gastronomicznej, planowanie żywienia i produkcji gastronomicznej, usługi gastronomiczne, zajęcia z wychowawcą, zajęcia rewalidacyjne
Juroszek-Sowa Barbara mgr język angielski, język obcy w gastronomii
Kanjerska Elżbieta mgr matematyka, informatyka
Kic Artur mgr wychowanie fizyczne
Kolasa Bożena mgr język polski, język rosyjski
Kornak Bernadeta mgr wiedza o kulturze
Lech Sławomir mgr wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa
Mach-Florek Lidia mgr geografia, zajęcia z wychowawcą
Majcher Alicja mgr język niemiecki, zajęcia z wychowawcą
ks. Kij Tomasz mgr religia
Matkowska Agnieszka mgr procesy technologiczne w gastronomii, technologia gastronomiczna z towaroznawstwem, wyposażenie i zasady bezpieczeństwa w gastronomii, obsługiwanie klientów w gastronomii, planowanie żywienia i produkcji gastronomicznej
Pieczko Renata mgr inż. dystrybucja, przedsiębiorstwo logistyczne w gospodarce rynkowej, działalność gospodarcza w gastronomii, działalność gospodarcza w rolnictwie, eksploatacja agregatów maszynowych, planowanie i organizacja produkcji rolniczej, produkcja zwierzęca
Pieczonka Dorota mgr inż. procesy technologiczne w gastronomii, technologia gastronomiczna z towaroznawstwem, obsługiwanie klientów w gastronomii, planowanie żywienia i produkcji gastronomicznej, praktyka zawodowa, usługi gastronomiczne, zajęcia z wychowawcą
Pilch Alicja mgr biblioteka szkolna
Rolska-Michno Katarzyna mgr chemia, biologia
Winiarz Grażyna mgr zajęcia z pedagogiem, zajęcia rewalidacyjne
Zagaja Stanisław mgr inż. produkcja roślinna, produkcja zwierzęca, technika w rolnictwie

WYCHOWAWCY W INTERNACIE

Kopeć Barbara mgr
Kolasa Bożena mgr
Kornak Bernadeta mgr
Lech Sławomir mgr
Mach – Florek Lidia mgr
Pilch Alicja mgr
Winiarz Grażyna mgr

KOMUNIKATY, INFORMACJE, DOKUMENTY…

Informacje dla nauczycieli zawierają dostępne pliki do pobrania.

- Sprawozdanie z pracy nauczyciela za pierwszy semestr 2018/2019 (doc)

Kontakt

Adres: ul. Ks. Stanisława Gajeckiego 7, 37-205 Zarzecze
E-mail: zswitos@itl.pl
Telefon: 16 640 15 82
Fax: 16 640 12 17