Rekrutacja

Zasady rekrutacji

KIERUNKI KSZTAŁCENIA
Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język obcy oraz przedmiot dodatkowy w zależności od kierunku kształcenia: 

Kierunki kształcenia Przedmiot dodatkowo punktowany Proponowane przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym *
Technikum kształcące w zawodzie:


– Technik żywienia i usług gastronomicznych


– Technik logistyk – klasa mundurowa


– Technik ochrony środowiska


– Technik ekonomista


– Technik rolnik


– Technik kelner


– Technik informatyk

 


biologia


geografia


geografia


geografia


biologia


biologia


informatyka

 


biologia / j. obcy


geografia / j. obcy


geografia / j. obcy


geografia / j. obcy


biologia / j. obcy


biologia / j. obcy


informatyka / j. obcy

Liceum Ogólnokształcące: j. polski j. polski


j. obcy


j. obcy

Szkoła Branżowa:


– Kucharz


– Piekarz


– Rolnik


– Ślusarz


– Fryzjer


– Magazynier logistyk

 


biologia


biologia


biologia


geografia


biologia


geografia

brak

* dwa wybrane dla każdego kierunku kształcenia.

Wymagane dokumenty:

  • podanie lub przesłany formularz REKRUTACJA ONLINE dostępny na górze strony
  • dwa zdjęcia (podpisane imieniem i nazwiskiem, datą i miejscem urodzenia, adresem zamieszkania)
  • oryginały lub kopie: świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie
  • w przypadku kandydatów ze schorzeniami opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej w tym poradni specjalistycznej

Dokumenty do pobrania

Kontakt

Adres: ul. Ks. Stanisława Gajeckiego 7, 37-205 Zarzecze
E-mail: zswitos@itl.pl
Telefon: 16 640 15 82
Fax: 16 640 12 17