• 14 luty 2024 Warsztaty

     • 14 lutego obchodzimy Walentynki, czyli Święto Zakochanych, nie wszyscy jednak wiedzą że tego dnia obchodzimy też Międzynarodowy Dzień Chorych na Padaczkę, ponieważ św. Walenty również chorował na to schorzenie. Szacuje się, że w Polsce na padaczkę choruje ok 400.000 osób, dlatego w naszej szkole w ramach Projektu "Każdy inny -wszyscy równi" pani Renata Dałomis i pan Paweł Kluz przeprowadzili warsztaty dla klas 1 TLO i 1 TLH, podczas których młodzież nauczyła się jak udzielić pierwszej pomocy osobie, która ma atak padaczkowy.

      Pamiętajmy, że wśród nas są osoby z różnymi problemami zdrowotnymi, które często o nich nie mówią, bo obawiają się odrzucenia. Bądźmy więc tolerancyjni, szanujmy i kochajmy innych, nie tylko w Walentynki.

       

     • KONKURS LOGISTYCZNY

     •  

       

      Regulamin Szkolnego Konkursu Logistycznego

       

      Organizator:

      Zespół Szkół im. Wincentego Witosa w Zarzeczu.

       

      Uczestnicy:

      W Konkursie mogą brać udział uczniowie Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa w Zarzeczu z klas logistycznych.

       

      Cele konkursu:

      -      pogłębianie zainteresowania tematyką logistyki wśród uczniów,

      -      kształtowanie aktywnych postaw,

      -      poprawa kompetencji społecznych,

      -      promocja zawodu technik logistyk,

      -      kształtowanie pozytywnego wizerunku pracy zawodowej.

       

      Tematyka konkursu: Logistyka bez tajemnic.

       

      Zasady konkursu:

       

      1. Uczestnicy w czasie 60 minut rozwiązują test jednokrotnego wyboru
       składający się z 35 pytań z zakresu wiedzy logistycznej teoretycznej
       oraz praktycznej.
      2. Za organizację i przebieg Konkursu odpowiedzialni są nauczyciele 
       przedmiotów logistycznych.
      3. Zwycięzców Konkursu wyłoni Komisja Konkursowa  w składzie:
       przedstawiciel dyrekcji oraz nauczyciele przedmiotów logistycznych.
      4. Zdobywcy trzech pierwszych miejsc otrzymają nagrody oraz dyplomy.
      5. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników. Żadne  odwołanie nie zostanie uwzględnione.
      6. Zgłoszenie jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez uczestnika
       warunków Konkursu określonych w niniejszym Regulaminie.
      7. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu. 
      8. Uczniowie biorący udział w Konkursie  muszą posiadać własny kalkulator i długopis.

       

       

      Termin konkursu:

       

      1. Zapisy na Konkurs odbywają się u nauczycieli przedmiotów logistycznych koordynujących organizację i przebieg Konkursu do dnia 12.02.2024r.(poniedziałek).
      2. Termin Konkursu – 14.02.2024r. (środa).
      3. Konkurs trwa 60 minut.
      4. Po rozstrzygnięciu Konkursu zwycięzcom zostaną wręczone dyplomy oraz nagrody.

       

       

      W razie jakichkolwiek wątpliwości i pytań odpowiedzi udzielą koordynatorzy Konkursu – Ewa Bieniasz, Renata Pieczko.

       

       

      Serdecznie zapraszamy do udziału!

      Nauczyciele przedmiotów logistycznych

       

       

       

       

     • 12 stycznia 2024 r. - SPOTKANIE Z PREZESEM KOŁA PSZCZELARZY W ZARZECZU

     • Miło nam poinformować, że nasza szkoła nawiązała współpracę z Kołem Pszczelarzy z Zarzecza.W piątek 12 stycznia odbyło się spotkanie uczniów klas 1 i 2 Technikum Rolniczego z innowacjąPszczelarstwo z prezesem koła pszczelarzy Panem Stanisławem Surmiakiem. Celem spotkania było pogłębienie wiedzy na temat warunków prowadzenia gospodarstwa pasiecznego oraz chorób pszczół i sposobów ich zwalczania. Na zakończenie zainteresowani uczniowie włączeni zostali do grupy członków Koła Pszczelarskiego.

     • Kolejne wyzwanie w Witosie!

     • Zachęcamy uczniów SZKÓŁ PODSTAWOWYCH do udziału w konkursie na plakat lub komiks promujący OZE.

       

       

      Link do regulaminu w pliku tekstowym: plakat_lub_komiks_-regulamin.docx

       

       

       

       

      REGULAMIN EKOLOGICZNEGO KONKURSU 

      Narysuj plakat lub komiks promujący OZE”

       

      Ekologiczny  konkurs „Narysuj plakat lub komiks promujący OZE” organizowany  jest w ramach  realizowanego  w ZS im. W. Witosa w Zarzeczu projektu ‘”Podróże ekologiczne-energia odnawialna-myślimy globalnie-działamy lokalnie’.

       

      Cele konkursu:

      -rozszerzenie wiedzy na temat OZE;

      -promowanie odnawialnych źródeł energii ;

      -zwiększenie poziomu świadomości i wiedzy ekologicznej wśród uczniów;

      -kształtowanie właściwych postaw związanych z odnawialnymi źródłami   energii;

      -kształtowanie postaw twórczych i talentów uczniów;

      -rozwijanie uzdolnień,  umiejętności manualnych, kreatywności.

       

       

      Zasady uczestnictwa:

      1. Zadaniem uczestników konkursu jest  narysowanie plakatu lub komiksu promującego  odnawialne  źródła energii- format A3-technika dowolna.

      2. Konkurs adresowany jest dla uczniów  klas 0-VIII  szkoły podstawowej.

      3. Każdy uczestnik może wykonać  tylko jedną pracę.

      4. Każda praca powinna posiadać metryczkę –imię i nazwisko, klasa, nazwa szkoły, opiekun(zał. 2) oraz kartę zgłoszenia( zał.1)

      5. Prace należy przekazać do  sekretariatu  Zespołu Szkół im Wincentego Witosa  w Zarzeczu  do  dnia  20 lutego  2024r.

      6.Prace konkursowe niespełniające wymagań, o których mowa w Regulaminie konkursu lub dostarczone po terminie nie będą podlegały ocenie komisji.

      7.Przekazanie pracy na konkurs jest jednoznaczne z akceptacją warunków regulaminu konkursu.

      8. Prace dostarczone na konkurs stanowią własność organizatora konkursu.

      9. Organizator zastrzega sobie prawo ich publikacji oraz wykorzystania do celów własnych prac biorących udział w konkursie.

      10. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu  27 lutego 2024r.

      11. Informacja o terminie i miejscu wręczenia nagród zostanie podana na stronie internetowej szkoły oraz mediach społecznościowych .

      12. Konkurs rozstrzygany będzie  w dwóch  kategoriach wiekowych:

      • I kategoria: uczniowie klas 0-III  szkół podstawowych 

      • II kategoria: uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych 

       

       

       

      Ocena prac:

       

      1.Do  oceny prac zostanie powołana komisja konkursowa, która dokona oceny prac według następujących kryteriów:

      -zgodność treści  pracy z tematyką  konkursu,

      -oryginalność, kreatywność, pomysłowość ujęcia tematu,

      -walory estetyczne.

       

       

      Nagrody

      1. Laureaci konkursu otrzymają dyplomy i atrakcyjne nagrody.

      2. Komisja konkursowa przewiduje przyznanie wyróżnień.

      3. Informacja o wynikach konkursu zostanie opublikowana najpóźniej  do dnia 28 lutego 2024 roku  na stronie internetowej https://www.zszarzecze.com/ oraz w mediach społecznościowych organizatorów.


      Informacje dodatkowe:

      1. Wszelkie informacje dodatkowe można uzyskać za pośrednictwem e-maila zszarzecze@onet.pl  lub pod nr telefonu 016 640 15 82
      2. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody
       na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych uczestników konkursu.
      3. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane w celu organizacji
       i przeprowadzenia konkursu oraz wyłonienia laureatów,
      4. Podanie danych osobowych przez uczestników ma charakter dobrowolny, ale jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w konkursie.
      5.  Administrator danych – Zespół Szkół im. Wincentego Witosa w Zarzeczu  będzie przetwarzał następujące dane uczestników, tj.  imię i nazwisko, wiek uczniów oraz wizerunek.
      6. Dane laureatów zostaną opublikowane na stronie internetowej Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa w Zarzeczu oraz w mediach społecznościowych prowadzonych przez organizatorów.

       

       

      SERDECZNIE ZAPRASZAMY UCZNIÓW DO UDZIAŁU
      W KONKURSIE!!!

      CZEKAJĄ ATRAKCYJNE NAGRODY!!!

       

                                                                   Organizatorzy konkursu

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       


       

       

      Karta zgłoszenia w ekologicznym
       konkursie
      Narysuj plakat lub komiks promujący OZE”

       

      Imię Uczestnika

       

      Nazwisko Uczestnika

       

      Klasa

       

      Nazwa szkoły

       

      Szkolny Opiekun

       

      Adres e-mail Szkolnego Opiekuna

       

      Telefon Szkolnego Opiekuna

       

      Nazwa maskotki

       

       

       

      ZGODA
      na przetwarzanie danych osobowych

      Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego oraz Rady UE 2016/679 z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych – RODO) oświadczam, że akceptuję  REGULAMIN EKOLOGICZNEGO KONKURSU  Narysuj plakat lub komiks promujący OZE” organizowanego przez Zespół Szkół im. Wincentego Witosa w Zarzeczu, z którym się zapoznałam/em.

      Wyrażam jednocześnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych  mojego dziecka przez Organizatora Konkursu do celów organizacyjnych oraz promocyjnych w sposób wskazany
      w Regulaminie.

      Wyrażam również zgodę na publikacje zdjęć z przebiegu imprezy w mediach oraz na publikację  danych osobowych i wizerunku mojego dziecka, jeśli znajdzie  się na liście osób wyróżnionych bądź nagrodzonych.  

       

      _____________________________________

      data i podpis  przedstawiciela ustawowego

     • 20 grudnia 2023 r. Kolejne warsztaty.

     • Za nami kolejny dzień warsztatów w Eko- pracowni "Zielone Serce Witosa".

       

      Tym gościliśmy uczniów klas: 7 i 8 ze Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Siennowie, którzy zapoznali się z ideą stosowania odnawialnych źródeł energii pracując metodami aktywnymi wspólnie ze starszymi kolegami - przedstawicielami Technikum Ochrony Środowiska.

      Podczas warsztatów wykorzystane zostały pomoce naukowe, które w niestandardowy sposób zobrazowały uczestnikom wykorzystanie wody, wiatru i słońca jako źródeł energii.

      Zajęcia przebiegały w miłej atmosferze, rozbudzały kreatywność i rozwijały umiejętności poznawcze. Uczestnicy zadowoleni opuścili naszą szkołę i wyrazili chęć uczestnictwa w kolejnych zajęciach.

      Dziękujemy opiekunom oraz uczniom Szkoły Podstawowej w Siennowie za obecność i udział w zajęciach razem!!!

       

     • 19.12.2023 r. Rozdanie nagród.

     • Nagrody rozdane !!!

       Dzisiaj tj 19.12.2023 r. gościliśmy laureatów i wyróżnionych wraz z opiekunami w konkursach „Maskotka OZE” i „Hasło promujące OZE”

      W uroczystości uczestniczyli również pan Tomasz Bury - Wójt Gminy Zarzecze oraz Grzegorz Szymkiewicz - pełnomocnik Firmy Energia S.A OZE w Krakowie. Nagrody zostały ufundowane przez firmę Energia S.A oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

      Konkursy zostały zrealizowane w ramach projektu „Podróże ekologiczne - myślimy globalnie- działamy lokalnie”

      Wszyscy nagrodzeni wzięli udział w warsztatach prowadzonych przez naszych uczniów i nauczycieli.

      Szkolnym koordynatorem realizowanego projektu jest pani Lidia Mach-Florek.

     • 18 grudnia 2023r. Klasa 8a w naszej EKOpracowni.

     • Klasa 8a w naszej EKOpracowni.

      W dniu 18 grudnia 2023r. gościliśmy uczniów z klasy 8a ze Szkoły Podstawowej w Zarzeczu. Uczniowie wzięli udział w warsztatach, podczas których mieli okazję zgłębić tajniki wiedzy z zakresu OZE. Mamy nadzieję, że naszym gościom podobała się forma warsztatów - krzyżówki, quizy, nowoczesne pomoce dydaktyczne i praca zespołowa to nasza propozycja na przekazywanie trudnej, ale bardzo potrzebnej wiedzy.  Do tego tutoring rówieśniczy.

      Zapraszamy do krótkiej fotorelacji z dzisiejszych warsztatów .

      Dziękujemy 8a za udział w warsztatach i zapraszamy ponownie!!!

       

     • CHOINKA U INFORMATYKÓW

     • W pracowni informatycznej pojawiła się świąteczna choinka. Jak przystało na informatyków ozdobiona została gwiazdkami wykonanymi na drukarce 3D.

     • 13 grudnia 2023 r. zajęcia praktyczne w REPLASIE.

     • Zajęcia praktyczne w REPLASIE 13.12.2023 r.

      Klasy1 i 2, Technikum Ochrony Środowiska tym razem w firmie REPLAS
      w Rożniatowie.

      Klasa 2 miała zajęcia laboratoryjne nt jakości surowców w recyklingu tworzyw sztucznych. Zapoznali sie z :

      • europejskimi certyfikatami jakości
      • ofertami handlowymi
      • procedurami przyjęcia dostaw materiałowych
      • sposobami przeprowadzenia badania materiałów i produktów i jej dokumentacja.
      • badali również współczynnik płynięcia, badali udarność i wytrzymałość .

      Klasa 1 uczestniczyła w warsztatach na temat recyklingu oraz zwiedziła zakład.

       Dziękujemy panu prezesowi Andrzejowi Kubikowi, pani Ewelinie i pani Agnieszce za przekazaną wiedzę i doświadczenie.

     • UWAGA - konkurs- HASŁO PROMUJĄCE OZE ROZSTRZYGNIETY!

     • UWAGA konkurs HASŁO PROMUJĄCE OZE ROZSTRZYGNIĘTY
      Komisja konkursowa kolejny raz miała trudne wyzwanie, ponieważ wszystkie prace były kreatywne i ciekawe. Jednak komisja postanowiła wyróżnić następujące prace:

       

      I miejsce:

      Szkoła Podstawowa w Gorzycach: 

      Oliwia Janas

      Oliwia Horojdko

      Magdalena Jajak

      Gabriela Korytko

       

      Szkoła Podstawowa w Urzejowicach

      Eliza Hejnosz

      Izabela Czepiela

      Julia Cyran

       

      II miejsce

      Szkoła Podstawowa w Łopuszce Wielkiej

      Oliwia Kurkowiak

      Oliwia Szybiak

      Amelia Stęc

      Weronika Kowal

       

      Szkoła Podstawowa w  Siennowie

      Bartosz Dziurzyński

      Filip Wawrzaszek

      Hubert Zygmunt

       

      III miejsce

      Zespół Szkół w SP w Zarzeczu

      Wojciech Laska

      Miłosz Przewrocki

       Kacper Florek

       

      Szkoła Podstawowa w Żurawiczkach

      Zofia Kościńska

      Zuzanna Lonc

      Jakub Pieniążek

       

      Wyróżnienie:

      Szkoła Podstawowa w Krzeczowicach

      Oliwia Cieślińska

       Angelika Pieniążek

       Nikola Undziakiewicz

       

      Zwycięzcom GRATULUJEMY

      Informacja o rozdaniu nagród  i dyplomów  wkrótce !

      Dziękujemy uczniom i opiekunom za  zaangażowanie i udział w konkursie

       

     • 8 grudnia 2023 r. WYCIECZKA

     • Dnia 08.12.2023 klasy I i II Technikum Ochrony Środowiska w ramach wycieczki programowej zwiedziły Oczyszczalnię Ścieków w Przeworsku, która w ostatnich latach przeszła gruntowną przebudowę i modernizację.

      Uczniowie zapoznali się metodami oczyszczania ścieków, urządzeniami do oczyszczania ścieków a także poznali proces oczyszczania ścieków. Młodzież spędziła czas w bardzo ciekawy i aktywny sposób wzbogacając swoją wiedzę w zawodzie.

      Bardzo dziękujemy Panu Prezesowi PGK Przeworsk, Pani Dyrektor ds. technicznych a także Panu Kierownikowi Oczyszczalni Ścieków za wkład w kształtowanie świadomości ekologicznej naszych uczniów.

     • 4 grudnia 2023 r. SZKOLNY TURNIEJ WIEDZY LOGISTYCZNEJ

     • 4 grudnia 2023r odbył się Szkolny Turniej Wiedzy Logistycznej dla klas I i II technik logistyk i magazynier logistyk. Zadania obejmowały wiedzę z podstaw logistki.

      Opiekunem konkursu była Barbara Górska.

      Do gry przystąpiło 9 zespołów. Razem 36 uczniów. Pierwszym zadaniem był test wiedzy składający się z 25 pytań na platformie kahoot. Następną konkurencją były zgadywanki obrazkowe i wykreślanka logistyczna.

      Najlepszym i zwycięskim zespołem okazała się zespół 9 który zdobył łącznie 33 punkty.

      Skład zespołu:

      Granda Filip

      Halushka Mykola

      Mariukha Mykhailo

      Zaruba Artem

      II miejsce ex aequo i 30 punktów zdobyły zespoły 4 i 2 w składzie

      Zespół 2: Chmura Wiktor, Maślanka Kacper, Mikołajek Jakub, Szynal Kacper

      Zespół 4: Jakub Lonc, Szymon Misienko, Półtorak Szymon, Stępak Błażej

      III miejsce zdobył zespół *otrzymując 27 punktów:

      Zespól 8: Didenko Karolina, Holovan Mariia, Sliusarchuk Sofiia,Syvak Maiia.

       

      Nagrodą dla zwycięzców jest najwyższa z możliwych ocen czyli 6 z przedmiotu: podstawy logistyki. Gratulacje dla wszystkich uczestników zespołu.

      I pamiętajcie: Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski tak powiedział Benjamin Franklin i trudno się z nim nie zgodzić!

       

     • KONKURS MASKOTKA OZE - ROZSTRZYGNIĘTY !!!

     •  

      Komisja konkursowa w składzie :

       p. Andrzej Kubik - prezes GPR Guma Plastik Recykling - przew.

       p. Ewelina Machnicka - pracownik administracyjny GPR – członek

       p. Grażyna Winiarz - wicedyrektor ZS „Witos”

      p. Lidia Mach- Florek - nauczyciel przedmiotów z zakresu ochrony środowiska

       

      miała nie lada wyzwanie. Na konkurs wpłynęło blisko 300 prac!!!

       Oto wyniki:

      I miejsce:

      Antoni Zawiślak - SP Adamówka

      Wiktoria Weselak - SP Zarzecze

       Ksawery Jurkiewicz - SP Przeworsk

      I miejsce:

       Blanka Andriiszyn - SP Siennów

      Wojciech Domka - SP Przeworsk

      Szymon Pajda - SP Zarzecze

      III miejsce:

       Kornelia Kundera - SP Studzian

      Szczepan Pawlak - SP Zarzecze

      Michalina Gut - SP Siennów

      Wyróżnienia I stopnia

      Hubert Składan - SP Kramarzowka

      Amelia Ładak - SP Adamówka

      Zuzanna Lonc - SP  Zarzecze

      Dominik Cielec - SP Zarzecze

      Alan Paśkiewicz - SP Zarzecze

      Piotr Futoma- SP Siennów

      Jagoda Szewczyk - SP Zarzecze

      Wyróżnienia II stopnia

      Mateusz Pieniążek - SP Jarosław

       Lena Szumierz - SP Siennów

      Elżbieta Tytuła - SP Gniewczyna Łańcucka

      Dawid Kurasz - SP Kramarzówka

      Rafał Szafran - SP Rączyna

      Jakub Machnica - SP Manasterz

      Julita Wojdyła - SP Mirocin

       Wiktoria Makarska - SP Manasterz

      Katarzyna Wawro - SP Maćkówka

      Mikołaj Hajnosz-Czech - SP Maćkówka

      Dawid Futoma - SP Siennów

      Zuzanna Żelaźny - SP Siennów

      Oskar Pakło - SP Kańczuga

      Eliza Majcher - SP Gać

      Kamila Balawender – SP Manasterz

      Antonina Rzepa - SP Manasterz

      Aneta Szklarz - SP Urzejowice

       Nela Ferenc - SP Zarzecze

       Marcelina Dziad - SP Zarzecze

       Marlena Mach - SP Zarzecze

       Oliwia Owsiak - SP Zarzecze

      Filip Kukułka - SP Kańczuga

      Jakub Tołpa - SP Adamówka

      Kuba Szybiak - SP Gniewczyna Łańcucka

      Malwina Miazga - SP Gniewczyna Łańcucka

      Aleksandra Krzan - SP 1 Przeworsk

       Hanna Zamorska – SP 1 Przeworsk

      Michał Krzan - SP 1 Przeworsk

      Wojciech Mac- SP Przeworsk

       Szymon Sowa - SP Żurawiczki

       Julia Telega - SP Żurawiczki

      Lena Surmiak - SP Pantalowice

      Antoni Wąsacz - SP Żurawiczki

      Zofia Pieniążek – SP Dębów

      Dawid Kurasz - SP Kramarzówka

       

      Ogromne gratulacje!

      Wszyscy nagrodzeni i wyróżnieni otrzymają nagrody i dyplomy podczas uroczystości podsumowującej

      w grudniu.

      Zaproszenia zostaną przesłane do szkół.

      Dziękujemy wszystkim uczniom, nauczycielom i rodzicom za zaangażowanie i udział w konkursie.

       

     • Światowy Dzień Zrównoważonego Transportu

     • W dniu 26 listopada obchodzony jest Światowy Dzień Zrównoważonego Transportu.

      Głównym celem zrównoważonego transportu jest minimalizowanie szkodliwych skutków transportu.

      Aby na ten problem zwrócić szczególną uwagę logistycy z klasy 4 TL przygotowali prezentację dotyczącą zrównoważonego transportu, prowadzili dyskusję na temat zminimalizowania szkodliwych skutków transportu.

      Na podsumowanie uczniowie wykonali plakaty promujące zrównoważony transport, które zostały umieszczone w klasopracowniach logistycznych oraz na gazetce szkolnej.

       

     • NAKRĘCENI NA ZAKRĘTKI”

     • Zapraszamy do konkursu tym razem dla uczniów Witosa!!!

      ​​​​​​​

      Zbieramy nakrętki i rywalizujemy międzyklasowo!!!


      REGULAMIN KONKURSU MIĘDZYKLASOWEGO

      NAKRĘCENI NA ZAKRĘTKI”

      KLASOWA ZBIÓRKA NAKRĘTEK

       

      Konkurs międzyklasowy  organizowany jest  w ZS im. W. Witosa w Zarzeczu.

      Ma on na celu promowanie aktywności społecznej, świadomości ekologicznej
       i charytatywności poprzez zorganizowanie zbiórki plastikowych nakrętek.

      Uczestnikami konkursu są wszyscy uczniowie Szkoły Witosa. Każda klasa bierze udział w zbiórce nakrętek!!!

      Terminy:   Rozpoczęcie zbiórki:  22 listopada 2023 r.

                          Zakończenie zbiórki: 22 maja 2024 r.

                         Ogłoszenie wyników: 27 maja 2024 r.

      Zasady Zbiórki:

      1. Każda klasa zbiera plastikowe nakrętki , które  przechowuje w wyznaczonym miejscu w swojej klasopracowni  wychowawca klasy.
      2. W pierwszy poniedziałek każdego miesiąca wychowawca klasy lub  przewodniczący przynosi zakrętki do organizatorów konkursu: pani Ewy Bieniasz
       i pani Lidii Mach- Florek.
      3. Nakrętki muszą być czyste i suche, zapakowane w podpisany i  ważony w worek.
      4. Waga nakrętek danej klasy będzie decydować o wyniku konkursu.
      5. Wyniki konkursu będą aktualizowane regularnie i dostępne dla uczniów na tablicy ogłoszeń.
      6.  Nagrody: Klasa, która zbierze najwięcej nakrętek, otrzyma nagrodę główną – dofinansowanie do wycieczki klasowej.
      7. Zebrane nakrętki zostaną przekazane do recyklingu.
      8. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone publicznie podczas apelu  w dniu 27 maja 2024 r.
      9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów konkursu w razie potrzeby.
      10. Uczestnicy zgadzają się na udostępnienie informacji o wynikach konkursu
       w mediach szkolnych
      11. Zachęcamy do aktywnego udziału w konkursie i mobilizacji do zbierania nakrętek!!!

      SERDECZNIE ZAPRASZAMY UCZNIÓW DO UDZIAŁU W KONKURSIE!!!

       

     • Europejski Tydzień Redukcji Odpadów – Reduce, Reuse, Recycle u Witosa!!!

     • W 2023 roku obchody Europejskiego Tygodnia Redukcji Odpadów przypadają na okres od 18 listopada  do 26 listopada .

      Nasza  szkoła przystąpiła do  tej akcji . Ma ona na celu podniesienie świadomości  społecznej o zapobieganiu powstawania odpadów, ich redukcji i sposobach wykorzystania.

      W tym celu:

      - przeprowadzimy pogadanki na temat prawidłowej segregacji odpadów i ich recyklingu

      -ogłosimy konkurs międzyklasowy zachęcający do rywalizacji

      oraz zbiórki nakrętek

      -wykonamy gazetkę  szkolną promującą  działania na rzecz redukcji konsumpcji rzeczy zbędnych, szukania nowych zastosowań dla rzeczy już raz użytych i recyklingu tych, które powrócić mogą do obiegu.

      -prelekcja przez radiolę na temat redukcji odpadów w obiegu zamkniętym

      -warsztaty w języku angielskim i niemieckim  nt prawidłowej  segregacji odpadów

      ZACZYNAMY!!!

     • 15 listopada 2023 Etap szkolny Olimpiady Solidarności

     • Uczniowie z 573 szkół z całej Polski wzięli udział w etapie szkolnym X edycji Olimpiady Solidarności! Przez godzinę zmagali się z 25 zadaniami zamkniętymi z historii Polski lat 70-90.

      Współorganizatorem X edycji Olimpiady Solidarności. Dwie dekady historii jest Instytut Dziedzictwa Solidarności 

      W naszej szkole na udział w Olimpiadzie zdecydowała się uczennica klasy czwartej - technik żywienia i usług gastronomicznych - ZUZANNA KOŚĆ.

      Nasza uczennica uzyskała wynik, który gwarantuje jej zakwalifikowanie się do etapu wojewódzkiego.

       

      Gratulujemy i życzymy powodzenia na kolejnym etapie.